RODO - Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle przepisów RODO. Zobacz większe

Multimedia w dydaktyce. Interaktywne narzędzia pracy z uczniem.

Nowy produkt

Więcej informacji

6h dydaktycznych

  1. Banki zdjęć – bezpłatne zdjęcia i grafika wektorowa do celów edukacyjnych (prezentacje, plakaty, materiały na stronę internetową, blog i FB szkoły).
  2. Edycja grafiki na potrzeby opracowania ćwiczeń dydaktycznych (tworzenie napisów na grafice, podpisów na zdjęciach z konkursów, materiałów instruktażowych dla ucznia, itp.).
  3. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w wielu aktywnościach na bazie bezpłatnego oprogramowania adresowanego do edukacji (puzzle, testy, krzyżówki, przeciągnij-upuść, milionerzy, oś czasu, memory/pary, zadanie z lukami, przyporządkowanie punktów na mapie).
  4. Tworzenie multimedialnych plakatów oraz plakatów video.
  5. Grywalizacja. Tworzenie interaktywnych quizów oraz automatyczne zbieranie raportów.
  6. Praca zespołowa i projektowa. Współdzielenie informacji z grupą nauczycieli lub uczniów zaangażowaną w projekt.
  7. Tworzenie materiałów dydaktycznych w formie komiksów i książeczek na bazie bezpłatnego oprogramowania.
  8. Zdalne prace domowe oraz materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej.

 

Prowadzący: certyfikowani trenerzy oświaty w oparciu o nieodpłatne aplikacje i programy rekomendowane dla edukacji 

 

Profil uczestnika: zajęcia dedykowane nauczycielom wszystkich typów placówek oświatowych w zakresie dowolnego przedmiotu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Mają charakter praktycznych warsztatów stacjonarnych przy komputerach. Praca warsztatowa pozwala na przetrenowanie umiejętności cyfrowych. W szczególności: nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne.

 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesu dydaktycznego oraz poznania aplikacji

i programów wspierających uczenie się.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika.